top of page
Recent Posts
  • tesijones

Policy Brief for Water Resource of Da Nang City (Kèm bản dịch Tiếng Việt)

Household and agricultural demands for water are increasing. At the same time, there is erosion, saline intrusion and an over-reliance on inadequate infrastructure. These factors are increasing the risk to Da Nang’s water supply. ISET-International, Central Vietnam Institute for Water Resources (CVIWR) and Climate Change Coordination Office of Da Nang city (CCCO Da Nang) have prepared three Policy Briefs that identify and make recommendations to manage the key issues. They explain how the governance of water needs to improve; local departments need to work together to manage infrastructure, strategic planning needs to be undertaken, and there needs to be the raising of public awareness of water saving.

Please note that there are slight differences in the Vietnamese and English version of these briefs. The Vietnamese versions have greater relevance to those working in Vietnamese domestic policy. The following policy briefs can be found on our website:

Climate Change Implication for Da Nang Surface Water Management

Recommendations on Adaptive Measures for Cau Do and Hoa Lien Water Supply Facilities

Water Resource Trend and the Implication for Water Management

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Tóm tắt chính sách về Tài Nguyên Nước tại Đà Nẵng
Nhu cầu nước cho sản xuất nông nghiệp và nước sử dụng của các hộ gia đình đang ngày một tăng. Trong khi đó các hiện tượng sạt lở bờ sông, xâm nhập mặn và tình trạng quá phụ thuộc vào cơ cở hạ tầng không phù hợp, đang đồng loạt diễn ra. Tất cả các yếu tố này đang làm tăng nguy cơ thiếu nguồn cung cấp nước của Tp. Đà Nẵng. Tổ chức ISET-International, Viện Nghiên Cứu Thuỷ lợi miền Trung Việt Nam (CVIWR) và Văn phòng Điều phối về Biến đổi Khí hậu Đà Nẵng (CCCO Đà Nẵng) đã phối hợp thực hiện ba bản Tóm tắt Chính sách nhằm xác định và đưa ra các đề xuất để giải quyết những vấn đề chính này. Các bản Tóm tắt Chính sách này làm rõ sự cần thiết phải cải thiện việc quản lý nước, các ban ngành địa phương cần cùng phối hợp để quản lý cơ sở hạ tầng, việc lập các kế hoạch chiến lược cần được thực hiện và cần tăng cường nhận thức cho người dân về tiết kiệm nước.
Xin lưu ý bản Tóm tắt Chính sách Tiếng Anh và Tiếng Việt có một vài sự khác biệt nhỏ. Bản Tiếng Việt đề cập nhiều hơn đến các vấn đề phù hợp với những người làm trong môi trường chính sách của Việt Nam. Xem bản Tóm tắt Chính sách tại đây dưới mục “Resource” hoặc nhấn vào các hình dưới đây:
Tác động của BĐKH đối với công tác quản lý nguồn nước mặt
Các khuyến nghị về giải pháp thích ứng với BĐKH đối với các công trình cấp nước Cầu Đỏ và Hoà Liên
Xu hướng nguồn nước và các vấn đề ảnh hưởng đến công tác quản lý
bottom of page