top of page
Recent Posts
  • tesijones

NEW STUDY HIGHLIGHTS URBAN CLIMATE CHANGE RISKS FROM HUE CITY (KÈM BẢN DỊCH TIẾNG VIỆT)


Climate change and planned urban expansion in floodways will compound flood risk for the City of Hue, according to a new climate vulnerability assessment implemented by the Thua Thien Hue Province Climate Change Working Group and ISET-Vietnam under the M-BRACE program. The assessment highlights the importance of planning future urban development on the basis of solid assessments of future climate risks. When the B2 scenario is applied there are clear risks of reduced rainfall in the dry season, and also 30% more rainfall in the flood season. As worrying as these findings are, the assessment points out that historical precipitation records demonstrate that Hue has moved beyond the B2 scenario, and that these are underestimates of the full level of water-related climate threats. There are also concerns that existing infrastructure—drainage in urban areas, and upstream flood protection—are not able to cope with current rainfall pressures let alone future climate threats.

The Working Group presented its findings to People’s Committee members, provincial department leaders, and academics at a Shared Learning Dialogue, sponsored by USAID on March 5th in Hue. Recommendations emerging from the meeting included integrating flood risk under extreme scenarios into the Urban Master Plan currently under development by KOICA, development of an electronic flood map and monitoring system through participatory mapping, and building awareness and capacity of city planners to integrate climate change into planning.

For more information about M-BRACE, please contact Kenneth MacClune, Chief of Party, at Ken@i-s-e-t.org

Nghiên cứu mới chỉ rõ nguy cơ BĐKH của thành phố Huế

Thứ 3, 05/03/2013

Ảnh 1: Nguyễn Ngọc Huy, ISET-Việt Nam

Ảnh 2: Nguyễn Anh Thơ, ISET-Việt Nam

Theo một đánh giá tình trạng dễ bị tổn thương do Tổ công tác về BĐKH của tỉnh Thừa Thiên – Huế và ISET-Việt Nam thực hiện trong khuôn khổ chương trình M-BRACE do USAID tài trợ, BĐKH và việc mở rộng quy hoạch đô thị trên các khu vực thoát lũ sẽ tạo mối nguy cơ kép về lũ lụt cho thành phố Huế. Bản đánh giá nêu bật tầm quan trọng của công tác quy hoạch phát triển đô thị trong tương lai trên cơ sở đánh giá cụ thể các nguy cơ khí hậu tương lai. Sử dụng kịch bản B2 trong các phân tích, báo cáo cho thấy rõ nguy cơ giảm lượng mưa trong mùa khô, và tăng 30% lượng mưa vào mùa lụt. Dù rất đáng lo ngại như vậy, các kết luận này vẫn chưa đánh giá hết mức độ nghiêm trọng của các nguy cơ về khí hậu liên quan đến nước, bởi nó cũng ghi nhận rằng số liệu mưa trong quá khứ của thành phố Huế đã vượt quá mức kịch bản B2. Một số cán bộ cũng bày tỏ lo ngại rằng cơ sở hạ tầng hiện tại – hệ thống thoát nước ở khu vực đô thị, và tuyến phòng hộ lũ ở thượng nguồn – không có khả năng đương đầu với áp lực về lượng mưa hiện tại chứ chưa nói đến các mối đe dọa về khí hậu trong tương lai.

Tổ Công tác đã trình bày các phát hiện này trước đại diện UBND tỉnh, lãnh đạo các sở ngành của tỉnh và trường đại học trong một hội thảo Chia sẻ – Học hỏi – Đối thoại của dự án vào ngày 5/3/2013. Tại hội thảo, các đại biểu đã đưa ra các đề xuất bao gồm: lồng ghép các nguy cơ lũ lụt trong kịch bản cực đoan vào Quy hoạch Tổng thể đô thị do tổ chức KOICA thực hiện; xây dựng bản đồ lụt điện tử và hệ thống quan trắc thông qua một quá trình có sự tham gia rộng rãi của cộng đồng; và nâng cao nhận thức và năng lực cho các nhà hoạch định cấp thành phố để lồng ghép BĐKH vào quy hoạch.

Để biết thêm thông tin về chương trình M-BRACE, xin liên hệ ông Kenneth MacClune, Giám đốc Chương trình, tại địa chỉ Ken@i-s-e-t.org

bottom of page