top of page
Recent Posts
  • tesijones

LESSONS LEARNED FROM TYPHOON NARI (KÈM BẢN DỊCH TIẾNG VIỆT)


41 million USD-that’s the estimated total damage of Da Nang City, Vietnam after Typhoon Nari swept through Vietnam in the morning of October 15, 2013.

Right after the typhoon, ISET-Vietnam and Da Nang Women’s Union conducted an assessment of damages and resilience capacity of beneficial wards in the storm-resistant housing project. Although quite modest in scale, the success of this project is highly appreciated by local government and community, especially after Typhoon Nari.

This report shows the immediate success of intervention efforts that were provided to 244 households in Da Nang City with the goal of developing storm resistant shelters. 100% of the houses were proven resilient during

Typhoon Nari, which hit Da Nang on October 15, 2013.

This report is available in English and Vietnamese, to download PDF file please visit: http://i-s-e-t.org/resources/working-papers/lessons-typhoon-nari.html

Report Authors: Dr. Tran Van Giai Phong, Technical Lead, ISET-Vietnam

Bài học từ cơn bão nari

41 triệu Đô La Mỹ là con số ước tính thiệt hại của Đà Nẵng do cơn bão Nari đổ bộ vào Việt Nam sáng ngày 15 tháng 10, 2013

Ngay sau khi bão tan, ISET-Việt Nam và Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng đã tiến hành đánh giá tình hình thiệt hại và khả năng chống chịu của các phường xã hưởng thụ dự án nhà ở phòng chống bão. Mặc dù quy mô của dự án khá khiêm tốn, nhưng tác động của dự án được cộng đồng và chính quyền địa phương đánh giá cao, đặc biệt sau trận bão Nari.

Báo cáo này chỉ ra thành công bước đầu của các nỗ lực can thiệp, hỗ trợ đối với 244 hộ dân ở thành phố Đà Nẵng nhằm mục tiêu xây dựng nơi trú ẩn an toàn với bão lũ. 100% các hộ đều chứng tỏ được khả năng thích ứng của mình khi trải qua cơn bão Nari, đổ bộ vào Đà Nẵng ngày 15/10/2013.

Để tải báo cáo bằng Tiếng Anh và Tiếng Việt xin truy cập: http://i-s-e-t.org/resources/working-papers/lessons-typhoon-nari.html

Tác giả: TS. Trần Văn Giải Phóng, Phụ Trách kỹ thuật, ISET-Việt Nam

bottom of page